TPMAP <local>

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (สำหรับท้องถิ่น)

มิติความยากจน

ด้านสุุขภาพ
ด้านความเป็นอยู่
ด้านการศึกษา
ด้านรายได้
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ประเทศไทย อำเภอ ตำบล
ชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอ ชื่อตำบล
สัดส่วนคนจน (%) จำนวนคนจน
% คน
สัดส่วนคนจน/จำนวนคนจนเป้าหมาย
สัดส่วนคนจน (%)
น้อยที่สุด มากที่สุด
ปี 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561